Warunki gwarancji

Firma Produkcyjno Handlowa ART-METAL sp. j. (NIP: 5891592239) z główną siedzibą w miejscowości Łapino Kartuskie przy ul. Jabłoniowej 124 w Polsce (zwana dalej „Producentem”), zapewnia prawidłowość produktu, o którym mowa w niniejszym dokumencie, pod warunkiem korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem oraz zaleceniami zawartymi w instrukcji montażu i użytkowania.

1. Produkt poniższych warunków gwarancyjnych stanowi: palenisko ogrodowe.

2. a/ Gwarancja obejmuje produkty wyprodukowane przez F.P.H. Art-Metal sp. j., zaopatrzone w elektroniczny lub pisemny czytelny dowód zakupu. Dowód zakupu wydany w formie pisemnej uznaje się za czytelny, jeżeli stan dokumentu pozwala na ustalenie danych umożliwiających identyfikację produktu, tj. dane sprzedawcy, oznaczenie towaru oraz datę sprzedaży.

b/ Dowód zakupu powinien być przechowywany przez okres gwarancji.

3. a/ Okres gwarancji obejmuje 24 miesiące od daty zakupu produktu. Ujawnione w tym okresie ewentualne odstępstwa albo uszkodzenia objęte gwarancją powinny zostać zgłoszone do Producenta w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia poprzez dostarczenie go za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@palenisko-ogrodowe.pl albo za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Oddziału Handlowego Producenta, tj. ul. Przemysłowa 6 (05-082 Blizne Łaszczyńskiego, Polska). Dla zachowania terminu do zgłoszenia wady istotna jest data złożenia pisemnego zgłoszenia w siedzibie Producenta albo data nadania pisemnego zgłoszenia u operatora pocztowego.

b/ W przypadku, gdy otrzymany produkt posiada wady fabryczne lub nie jest zgodny z opisem zamieszczonym na stronie, należy niezwłocznie skontaktować się z Producentem telefonicznie: +48 538 239 937. Jednocześnie należy przesłać zgłoszenie dotyczące stwierdzenia wady produktu na adres e-mail: biuro@palenisko-ogrodowe.pl.

c/ Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 3 a/ oraz b/, powinno zawierać opis stwierdzonej wady, datę jej stwierdzenia, czytelne zdjęcie uszkodzenia i kopię dowodu zakupu.

4. a/ Producent w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o wadzie, informuje Reklamującego o decyzji co do przyjęcia produktu do weryfikacji prawidłowości działania produktu i potwierdzenia jakości, ewentualnie o zamiarze rozpoznania zgłoszenia reklamacyjnego bez weryfikacji, jak również poinformuje czy weryfikacja odbędzie się u Producenta, w miejscu posadowienia produktu, ewentualnie na odległość w przypadku posadowienia produktu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

b/ Prawidłowość działania produktu i potwierdzenie jakości wykonania realizowane jest poprzez wewnętrzny system jakości działający w oparciu o ISO 9001:2000.

5. a/ Koszt transportu produktu do weryfikacji i naprawy ponosi Klient. Transport do weryfikacji i naprawy produktu powinien zostać dokonany środkiem transportu adekwatnym do bezpiecznego i ekonomicznego dostarczenia produktu do Producenta.

b/ W przypadku posadowienia produktu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, Producent może żądać dodatkowego materiału umożliwiającego weryfikację wad na odległość (np. dodatkowe zdjęcia, nagranie wideo) oraz okazania produktu wskazanemu przez siebie serwisantowi i przedłużyć termin weryfikacji.

6. Producent odpowie pisemnie lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki pocztowej na roszczenia reklamacyjne Reklamującego w ciągu 7 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do weryfikacji, dokonania weryfikacji na odległość albo daty zawiadomienia o zamiarze rozpoznania zgłoszenia bez weryfikacji oraz ustali sposób i termin realizacji reklamacji lub poda przyczyny odrzucenia roszczeń reklamacyjnych.

7. Nie zastosowanie się do Ogólnej Instrukcji Użytkowania spowoduje automatyczne wyłączenie produktu z gwarancji. Obiektywna ocena powstałych wad leży po stronie Producenta.

8. Roszczenia gwarancyjne Klienta mogą być odrzucone przez Producenta w następujących przypadkach:

a) wada nastąpiła w trakcie transportu przez inny podmiot niż Producent,

b) wada nastąpiła w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonego montażu,

c) wada nastąpiła w wyniku dokonywania napraw i modyfikacji przez osoby trzecie,

d) wada nastąpiła w wyniku nie stosowania się przez Reklamującego do zaleceń, przeciwskazań oraz pozostałych informacji uregulowanych w Ogólnej Instrukcji Użytkowania,

e) wada nastąpiła w następstwie przypadków losowych niezależnych od warunków eksploatacji,

f) Reklamujący nie posiada dokumentów wymaganych w pkt 2, tj. dowód zakupu,

g) akty wandalizmu.

9. Produkt zgłaszany do naprawy powinien mieć dokładny opis występujących w niej objawów niesprawności (zob. pkt 3 i 4). Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą bądź niepełną naprawę lub wydłużenie czasu naprawy spowodowane niepełnym lub też wprowadzającym w błąd opisem usterki.

10. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a poza jej granicami z ograniczeniami wskazanymi w niniejszych warunkach gwarancji.

11. Gwarancja nie daje prawa Reklamującemu do domagania się zwrotów utraconych zysków związanych z uszkodzeniem produktu.

12. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Reklamującego wynikających z rękojmi, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

13. a/ W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszego dokumentu zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

b/ Niniejsza gwarancja stanowi jedyną i wyłączną formę zadośćuczynienia przez Producenta oraz jedyną i wyłączną podstawę odpowiedzialności Producenta z tytułu wad produktu, z zastrzeżeniem pkt 13. Niniejsza Gwarancja zastępuje wszelkie gwarancje i zobowiązania Producenta, zarówno ustne jak i pisemne, ustawowe (poza bezwzględnie obowiązującymi), umowne, wynikające z czynów niedozwolonych bądź innego rodzaju (w tym bez ograniczeń oraz jeśli zezwala na to prawo, wszelkie warunki, gwarancje lub inne ustalenia dotyczące należytej jakości lub przydatności do określonego celu).

c/ Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza:

I. żadnych z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;

II. żadnych z przysługujących praw wobec sprzedawcy produktu.

d/ W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Producent nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności za utratę możliwości korzystania z produktu, utratę funkcjonalności produktu, utratę kontraktów, utratę transakcji, utratę przychodów lub przewidywanych oszczędności, zwiększone koszty lub wydatki oraz za jakąkolwiek inną pośrednią, wynikową lub szczególną stratę lub szkodę. W zakresie, na jaki zezwalają obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność Producenta ograniczona będzie do wartości w dacie zakupu produktu. Powyższe ograniczenia nie będą miały zastosowania w przypadku rażącego niedbalstwa albo umyślnej winy Producenta oraz w przypadku śmierci lub uszkodzeń ciała będących wynikiem udowodnionego niedbalstwa Producenta.

14. Jeśli rozwiązanie sporu w drodze negocjacji okaże się niemożliwe, strony poddadzą sprawę do rozpoznania powszechnym sądom w Polsce według prawa polskiego, właściwym dla siedziby Producenta.